This page cannot be displayed.

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า นารา ชิราคาวาโกะ เกียวโต

จำนวนการเข้าขม 18 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า นารา ชิราคาวาโกะ เกียวโต - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
008-5669
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

 • เมืองนารา • วัดโทไดจิ • มิตซุยเอ้าท์เล็ท •  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองเก่าทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ
 • อิออน มอลล์ • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมถุงหอม • ปราสาทโอซาก้า • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ   

แผนการเดินทาง

20.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ท  (VZ) โดยมี เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า โดยสายการบินเวียดเจ็ท เที่ยวบิน VZ 822 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

จากนั้น เดินทางสู่เมืองนารา เพื่อนำท่านชม วัดโทไดจิ  ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก  ตั้งอยู่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น  วัดโทไดจิ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้คือ วิหารไม้หลังใหญ่ หรือ ไดบุตสึเดน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต ว่ากันว่าอาคารไม้นี้ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารนี้มีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นกัน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น อิสระช้อปปิ้ง ณ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ ร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน  แต่ละร้านก็จะเป็นแบรนด์ขึ้นชื่อของทั้งญี่ปุ่น และต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UNITED ARROWS แบรนด์ที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น , WEGO แบรนด์ดังของขวัญใจวัยรุ่นญี่ปุ่น หรือจะเป็น Champion , FILA เป็นต้น แบรนด์ที่ได้รับความนิยมตลอดกาลไม่ว่าจะเป็น COACH, NIKE, ONITSUKA TIGER, FURLA , LONGCHAMP , PAUL SMITH , PUMA , VANS , DIESEL , CALVIN KLEIN , TOMMY HILFIGER , ZARA , GAP เป็นต้น หรือจะเป็นร้านขายยา MATSUMOTO KOYOSHI และร้านอื่นๆอีกมากมาย ให้เลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน หรืออยากนั่งพักเพื่อทานอาหาร ที่นี่ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ไว้บริการอีกด้วย

จากนั้นเดินทางสู่เทศกาลแสง สี เสียง นาบานาโนะ ซาโตะ (รวมค่าเข้าชม)  เป็นหนึ่งในเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น  ซึ่งมีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวง  ภายในสวนแห่งนี้มีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม และมีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟมาตกแต่งให้เหมือนท้องทะเลอีกด้วย  อิสระให้ท่านเที่ยวชมตามอัธยาศัย  บริเวณโดยรอบยังประกอบไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ นานาชนิด ให้ท่านเลือกทานได้อย่างอิสระตามอัธยาศัยอีกด้วย

ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าที่พัก NAGOYA/GIFU AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟุและโทยาม่า ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 – 300 ปี กระจายไปในแนวเหนือ - ใต้ ตามที่ราบแคบๆ ที่ขนานไปกับแม่น้ำโชกาวะ สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ หมู่บ้านโอกิมาจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักและมีขนาดใหญ่ที่สุดในชิราคาวาโกะ นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลกอีกด้วย  ไฮไลท์หมู่บ้านแห่งนี้คือการเดินชมบ้านแบบกัสโชสึคุริ  ซึ่งเป็นบ้านชาวนาโบราณอายุมากกว่า 250 ปี บ้านแบบกัสโชสึคุริ มีลักษณะพิเศษ คือเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ซึ่งคำว่า กัสโช แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมมือเข้าหากัน เพื่อป้องกันและรองรับหิมะทับถมในฤดูหนาวนั่นเอง โครงสร้างของบ้านก่อสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู วัสดุก่อสร้างล้วนมาจากธรรมชาติ และบางบ้านเปิดเป็นร้านค้า ร้านขนมไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น เดินทางสู่เมืองทาคายาม่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในเขตเทือกเขาฮิดะ ซึ่งยังหลงเหลือบรรยากาศของญี่ปุ่นในสมัยเก่า  มีบ้านเรือนและร้านค้าตั้งแต่ในอดีตซึ่งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี  เมื่อเดินทางเข้ามายังเมืองแห่งนี้ยังคงเห็นว่ามีการสวมชุดยูกาตะหรือนั่งรถลากชมเมืองเป็นกิจกรรมที่ยังคงอยู่มาอย่างยาวนาน

จากนั้นชมสะพานนาคะบาชิ ตั้งอยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะ ของจังหวัดกิฟุ  ซึ่งตัวสะพานนี้มีจุดเด่นจากการทาสีแดงที่ตัวสะพานทำให้มองเห็นได้ชัดเจน และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง ทำให้เป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจและมีความสวยงามอีกแห่งของเมืองนี้

จากนั้นชมถนนเมืองเก่าซันมาจิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในตัวเมืองทาคายาม่า  เป็นศูนย์กลางขอบเขตเมืองรอบปราสาท  โดยชื่อ ซันมาจิ  เป็นชื่อเรียกรวมของถนน 3 เส้น ซึ่งนับรวมแหล่งบ้านเรือนของเหล่าพ่อค้าวาณิชย์อย่างคะมิโจ และชิโมะโจ และได้รับการขนานนามว่าเป็นย่านเมืองเก่า หรือ โอลด์ทาวน์ อีกด้วย เพราะย่านนี้ยังเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่อายุเก่าแก่นานกว่า 100 ปี และตลอดทางเดินบ้านเรือนจะเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านนม ร้านขายของที่ระลึกที่เป็นของชื่อดังของท้องถิ่นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสาเกญี่ปุ่น  คาเฟ่ขนมหวาน ร้านอาหารขึ้นชื่อ “ซูชิเนื้อฮิดะ” ที่ไม่ว่าใครที่เดินมาถึงต่างต้องมาเข้าแถวลิ้มลองกันอย่างครึกครื้น

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่น ที่มีสินค้ามากมายหลายชนิดในราคาย่อมเยาให้ท่านเลือกซื้อได้อย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางและยา ซึ่งห้างอิออน มอลล์ นี้ เป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น เพราะสามารถหาซื้อสินค้าได้ทุกชนิดในแห่งเดียวได้เลย  และทุกๆช่วงเทศกาลทางห้างก็มีการจัดโปรโมชั่นประจำฤดูกาลอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถนำสินค้าไปทำเรื่องยกเว้นภาษี โดยนำสินค้าที่ซื้อมาไปที่เคาน์เตอร์ TAX REFUND พร้อมกับแสดงใบเสร็จและพาสปอร์ตก็สามารถทำเรื่องยกเว้นภาษีได้

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าที่พัก NAGOYA/GIFU AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต ซึ่งเป็นจังหวัดในภูมิภาคคันไซ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเกาะฮนชู ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ชมศาลเจ้าเฮอัน เป็นศาลเจ้าชินโต สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเกียวโตครบรอบ 1,100 ปี และเพื่ออุทิศให้กับองค์จักรพรรดิ 2 คือจักรพรรดิคามมุ และจักรพรรดิโคเมอิ ซึ่งชื่อศาลเจ้า“เฮอัน” ที่เป็นชื่อของศาลเจ้า มีที่มาจากชื่อเก่าของ “เกียวโต” ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังอิมพีเรียล อาคารสร้างด้วยไม้ทาสีแดงสด และจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้จะมีประตูเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอีกด้วย

จากนั้น นำท่านร่วมกิจกรรมทำถุงหอม  เป็นกิจกรรมง่ายๆที่ออกแบบด้วยตนเอง  ใครๆก็สามารถทำได้ เมื่อร่วมกิจกรรแล้วสามารถนำถุงหอมที่ออกแบบด้วยตนเองเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับคนที่คุณรักได้อีกด้วย  จากนั้นอิสระให้ท่าน ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี  โดยภายในร้านประกอบไปด้วยสินค้าเพื่อสุขภาพ  วิตามิน ยาบำรุง อุปกรณ์ครัวเรือนที่ผลิตมาจากส่วนประกอบอนุรักษ์ธรรมชาติ  นอกจากนี้ยังมีสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set และอื่นๆอีกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมบริเวณภายนอกปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยมิ ฮิเดโยชิ  ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ยาวนานมากว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  แต่หลังจากนั้นปราสาทโอซาก้าที่ก่อสร้างขึ้นในยุคนั้นก็ถูกเผาทำลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ  กำแพงหินและยากุระ (หอสังเกตการณ์) และได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในสมัยเอโดะ  ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างใหม่หลังจากนั้น  อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาท)

เดินทางสู่ ชินไซบาชิ เป็นย่านช้อปปิ้งแห่งโอซาก้า ตั้งอยู่ใกล้กับนัมบะและโดทงโบริ เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของย่านโอซาก้า ย่านชินไซบาชินี้มีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอื่นๆที่อยู่หัวและท้ายซอยก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความยาวราว 2 กิโลเมตร ย่านนี้ประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเครื่องสำอาง ร้าน 100 เยน ร้านยา ร้านปลอดภาษี ร้านแบรนด์เนม ไฮเอนและห้างดังต่างๆมากมาย จุดเริ่มต้นของย่านนี้จะอยู่ที่สะพานเอบิสึ ที่อยู่ตรงกลางโดทงโบริ ตรงข้ามกับจุดถ่ายรูปยอดฮิตป้ายกูลิโกะนั่นเอง

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าที่พัก OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

เช้า บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX

08.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบินเวียดเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 823 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.30 น.เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 6632,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ธ.ค. 66 - 20 พ.ย. 6632,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เชียงใหม่-โอซาก้า-เชียงใหม่ สายการบินเวียดเจ็ท (VZ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • ค่าประกันสุขภาพ COVID-19
 • ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจ
 • ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า พร้อมชำระมัดจำ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน)

กรณีทำการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)

ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)

ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
32,999 บาท
รหัส 008-5669 ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า นารา ชิราคาวาโกะ เกียวโต
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://tour5g.com/tour.php?tour_id=2201

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/047/008-5669.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 084-156-1888 ,02-121-7282
LINE ID @tour5G
อีเมล info@tour5g.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
 ใบอนุญาต 11/08004
 ใบอนุญาต 11/08004
 ใบอนุญาต 11/08004
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00 น.
บริการของเรา
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการทำ VISA ทุกประเทศทั่วโลก
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา