This page cannot be displayed.

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน

จำนวนการเข้าขม 8 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
007-6480
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
Vietnam Airlines (VN)

ไฮไลท์

  • ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
  • นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – น้ำตกสีเงิน
  •  หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน - โมอาน่า ซาปา คาเฟ่
  • ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย

แผนการเดินทาง

13.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การ ต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

15.55 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN614 (บริหารอาหาร และเครื่องดื่มบน เครื่อง)

18.05 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยว ตามรายการ เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์(NINH BINH) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมือง ศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู

ที่พัก TULIP HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์(NINH BINH BOAT) เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดัง “KONG SKULL ISLAND” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงห์บิงห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสาย ไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการ ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นำท่านลงเรือล่องไปตามสายธาร แห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระ หว่าง การเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ล่องผ่านท้องน้ำ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป เป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของ เวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที่นี้ได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่ง การพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขา ขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะ อากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถี ชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่าง มีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล
หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้า ท่องเที่ยวภายในเมืองเท่านั้น
อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SAPA GREEN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้ สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกทั้งยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางนี้
หมายเหตุ: รวมค่ารถไฟแล้ว

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูงที่สุดมีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอด ฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น
หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟต์ฟานซิปัน

นำท่านชม น้ำตกสีเงิน (Silver Waterfall) น้ำตกสีเงินสัญลักษณ์แห่ง เมืองซาปา ประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากตัวเมืองซาปา 12 กิโลเมตร เป็น น้ำตกที่มีความสวยงามมาก สูง 100 กว่าเมตร สามาถมองเห็นความงาน ได้แม้ระยะไกล เพราะที่นี่น้ำที่ไหลลงมาเป็นขั้นๆ มีความโดดเด่น อีกทั้ง น้ำตกซิลเวอร์ยังมีความเชื่อจินตนาการกันไปว่าน้ำตกเหมือนมังกรสีขาว ก้มลงมองลงมาจากท้องฟ้า หากมาเวียดนาม แล้วมาเยือนน้ำตกซิลเวอร์ แห่งซาปา จะได้พบกับความงามแห่งธรรมชาติที่ไม่มีวันลืมเลือน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บ้านของชาวเขา เผ่าม้ง อยู่ห่างจากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา บ้านเรือนและการแต่งกาย ที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี การมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่ได้พบ กับวิถีชีวิตขาวเขาเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องไม่พลาดคือการเดินไปชมนาขั้นบันได และวิวสวยๆ ในมุม สูงของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวซาปา
หมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไปแจกเด็กใน หมู่บ้านได้ หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป

นำท่านถ่ายรูป โบสถ์หิน (STONE CHURCH) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปาที่ต้องไป เช็คอิน เป็นโบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศส มาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ในการร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่า ในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและ ชาวซาปาที่เป็นคาทอลิคก็ยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง
ที่พัก SAPA GREEN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของที่ เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยัง ได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหล่าวกาย (LAO CAI) เพื่อถ่ายรูปกับ ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน อีกทั้งยังมีสินค้าท้องถิ่นที่ท่านสามารถเยี่ยม ชมได้จากที่แห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านชมสินค้า OTOP เยื่อไผ่

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองฮานอย (HANOI) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น้ำแดง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณ มากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) อิสระท่านช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือ มุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปชมด้านนอกของ สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสกลางเมืองนี้เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิ มินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเวียดนามจากฝรั่งเสสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า 500,000 คน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

12.40 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN615

14.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
09 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6618,990 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 6616,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 6616,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 6616,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6616,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 6618,990 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 6618,990 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 6723,990 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6723,990 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6723,990 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 6723,990 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 6715,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ม.ค. 67 - 09 ม.ค. 6715,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 6715,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 6715,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 6715,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 6715,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 6716,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 6716,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ม.ค. 67 - 04 ก.พ. 6716,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 6716,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 6717,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 6717,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 6717,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 6716,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6716,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 6716,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6716,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 6716,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6716,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 6716,990 บาท3,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

สำคัญโปรดอ่าน

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา

7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้

8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
15,990 บาท
รหัส 007-6480 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน
ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย Vietnam Airlines (VN)
ดูเพิ่มเติม https://tour5g.com/tour.php?tour_id=3080

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/047/007-6480.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 084-156-1888 ,02-121-7282
LINE ID @tour5G
อีเมล info@tour5g.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

 ใบอนุญาต 11/08004
 ใบอนุญาต 11/08004
 ใบอนุญาต 11/08004
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00 น.
บริการของเรา
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการทำ VISA ทุกประเทศทั่วโลก
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา