This page cannot be displayed.

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์โอซาก้าสนุกสนาน แดงๆอมชมพู

จำนวนการเข้าขม 9 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์โอซาก้าสนุกสนาน แดงๆอมชมพู - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
009-8009
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

  • หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ -  หมู่บ้านมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • ศาลเจ้าเฮอัน สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ -  เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ
  • ชมสวนสไตล์ญี่ปุ่น วัดกินคะคุจิ - ชมซากุระยอดฮิต ตลอดริมคลอง ถนนสายนักปราชญ์ 
  • อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า  -  ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และ ย่านชินไซบาชิ
     

แผนการเดินทาง

21.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 ผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์

01.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่านสู่ วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) หรือ วัดเงิน เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ซึ่งวัดกินคะคุจิเป็นวัดนิกายเซน ถูกสร้างขึ้นโดยโชกุนอชิกากะ โยชิมาสะ หลานชายของท่านโชกุน ที่สร้างวัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าวัดทองสำหรับอาคารของวัดเงินสร้างขึ้นในรูปแบบเดียวกัน เพียงแต่จะไม่ได้มีสีทอง เป็นอาคาร 2 ชั้น และมีนกฟินิกซ์อยู่บนหลังคาอาคารเช่นเดียวกัน อาณาบริเวณของวัดซึ่งอยู่บนเขายังคงสภาพความเป็นธรรมชาติป่าอย่างสมบูรณ์แบบ มีต้นไม้นานาพรรณ ในแบบสวนญี่ปุ่น เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นเย็นสบาย

บริเวณใกล้เคียงกันนำท่านเดินชม และช้อปปิ้ง ถนนสายนักปราชญ์ (Philosopher’s Path) หรือ Tetsugaku no Michi เป็นถนนทางเดินเล็กๆ เลียบคลองส่งน้ำทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa Canal (Biwako-sosui)) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเกียวโต (Kyoto) โดยเริ่มต้นตั้งแต่ใกล้ๆ กับวัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) ยาวมาจนถึงใกล้ๆ กับบริเวณวัดเอคันโด (Eikando Temple) และวัดนันเซ็นจิ (Nanzenji Temple) รวมเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางนั้นก็เรียงรายไปด้วยต้นซากุระประมาณ 500 ต้น จึงเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงช่วงต้นเดือนเมษายน (ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ) และที่แห่งนี้ก็ยังมีร้านขายของและคาเฟ่น่ารักๆ กับน้องแมวที่อาจจะโผล่มาให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย

นำท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สําคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านชม งานประดับไฟฤดูหนาว  ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato Winter Illumination) เป็นธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! การประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จะมีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมี การแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ำ (Water Illumination) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอลังการงานประดับไฟที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีมุมให้เก็บภาพประทับใจกลับไปอย่างมากมาย

เย็น  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านสู่ เมืองกุโจฮาจิมัง (Gujohachiman) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)เสน่ห์ของที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น มีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกัน และมีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ เมื่อเดินเล่นไปในเมืองนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีรางน้ำไหลผ่านทั่วทั้งเมือง

นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า กัชโช  มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องค์กรยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จังหวัดกิฟุ เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธารน้ำใสจำนวนมาก อบอวลไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์

อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือน, ร้านค้า, คาเฟ่และโรงสาเก สร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ นอกจากนี้ยังมี วัด, ศาลเจ้า, สะพานและตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

เดินทางกลับเมืองนาโกย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30  ชั่วโมง)

เย็น  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Japanese tea ceremony หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเมืองโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทั้งยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น)

อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1970 มีเนื้อที่ทั้งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

บริเวณใกล้กันมี สวนสาธารณะ Expo ’70 Commemorative Park (ไม่รวมค่าเข้าชม) ครองตำแหน่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของโอซาก้า รวมถึงเป็นจุดชมซากุระที่สวยงาม รวมถึง Tower of the sun ที่เป็นแลนด์มาร์ก ที่สำคัญบริเวณรายรอบนั้นยังเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น อควาเรียม สวนดอกไม่นานา และพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ

จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori)  ย่านบันเทิงยามค่ำคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ ไฮไลท์!!! ใครๆ ก็เช็คอิน ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดสำหรับ ทาโกยากิ อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง Original Taste รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม --- BOX SET (7) (เนื่องจากบินไฟท์เช้าต้องออกก่อนเวลาห้องอาหารเปิด)

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

09.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613

14.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
01 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 6735,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 6736,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 6736,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 6743,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
35,888 บาท
รหัส 009-8009 ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์โอซาก้าสนุกสนาน แดงๆอมชมพู
ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://tour5g.com/tour.php?tour_id=3435

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/047/009-8009.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 084-156-1888 ,02-121-7282
LINE ID @tour5G
อีเมล info@tour5g.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
 ใบอนุญาต 11/08004
 ใบอนุญาต 11/08004
 ใบอนุญาต 11/08004
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00 น.
บริการของเรา
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการทำ VISA ทุกประเทศทั่วโลก
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา